OSIRISOSIRISVolg werkinstructies StudieadviesHoe verloopt het BSA proces in zijn geheel?

Hoe verloopt het BSA proces in zijn geheel?

Voor een uitputtende beschrijving en de exacte formuleringen van de regelingen wordt verwezen naar de kaderregeling studieadvies, bijlage van de OER.

Een studieadvies omvat naast het behaalde aantal studiepunten een advies met betrekking tot het vervolg van de studie en wordt altijd schriftelijk verstrekt. Een studieadvies kan een positief advies zijn, een aangehouden advies of een negatief bindend advies zijn. Het studieadvies wordt bij voorkeur voor 31 juli maar uiterlijk 31 augustus van het eerste of (indien van toepassing) het tweede jaar van inschrijving verstrekt aan de student die in september is ingestroomd.

Criteria studieadvies

Ten aanzien van het studieadvies zijn criteria vastgelegd. Een student krijgt een positief studieadvies wanneer hij binnen de gestelde termijn van 2 jaar zijn propedeuse behaalt.

Een student kan een aangehouden studieadvies krijgen wanneer hij aan het einde van het eerste jaar van inschrijiving wel voldoende studievoortgang heeft gerealiseerd om niet in aanmerking te komen voor een negatief bindend studieadvies, maar ook nog niet zijn propedeuse heeft behaald. Een aangehouden advies wordt behoudens uitzonderingen alleen aan het einde van het eerste studiejaar verstrekt.

Tot het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies wordt overgegaan indien een student niet voldoet aan de gestelde criteria. Deze zijn in ieder geval kwantitatief, maar mogelijk ook kwalitatief.

Kwantitatieve criteria: de student heeft geen 50 studiepunten (exclusief studiepunten uit vrijstellingen) uit het propedeutisch programma behaald OF heeft, na 2 jaar, het propedeutisch examen van die opleiding niet behaald.

Kwalitatieve criteria: naast de kwantitatieve criteria kunnen opleidingen kwalitatieve criteria hanteren. Maximaal 9 studiepunten kunnen verbonden worden aan selecterende onderwijseenheden binnen het propedeuseprogramma. Het gevolg van deze regeling is dat ook de student die 50 (of meer) studiepunten heeft behaald een negatief bindend studieadvies kan krijgen, als hij niet voldaan heeft aan de kwalitiatieve criteria.

OSIRIS ondersteunt het proces van uitbrengen van studieadviezen in de BSA-module (Student > Studieadvies > BSA). In deze module kunnen voor de verschillende opleidingen en opleidingsvormen de adviezen zelf vastgelegd worden en de criteria die aan elk advies verbonden zijn.

De BSA-module bestaat uit de volgende steps:

Hoe wordt het BSA voor een nieuw studiejaar opgezet?

Hoe worden BSA eisen opgezet?

Hoe worden instroomsoorten bij studenten vastgelegd?

Hoe worden verschillende adviestypen (adviesmomenten) voor het BSA ingericht?

Hoe worden BSA cohorten gemaakt en beheerd? (Aanvangsjaar BSA wijzigen)

Hoe worden BSA eisen gekopieerd? (binnen jaar en naar volgend jaar)

Hoe worden BSA gegevens bij een student onderhouden? (individueel en groepsgewijs)

Hoe wordt het BSA aan studenten toegekend?

Hoe wordt een correctie op het berekende BSA gemaakt?

Hoe worden BSA brieven aan studenten afgedrukt?

Hoe kan het BSA van een student worden geraadpleegd?